Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing
  1. Eessõna
  2. Kommentaaride autorid
  3. LÜHENDID
  4. 11. osa. HAGITA MENETLUS
   1. 48. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. § 475. Hagita asjad
    2. § 476. Hagita menetluse algatamine
    3. § 477. Hagita asja läbivaatamine
    4. § 4771. Esialgne õiguskaitse
    5. § 4772. Järelevalve kohtu nimetatud isikute üle
    6. § 478. Hagita menetluses tehtav määrus ja selle jõustumine
    7. § 479. Määruse teatavakstegemine
    8. § 480. Määruse muutmine ja tühistamine
   2. 49. peatükk. MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 481. Maksekäsu kiirmenetluse eeldused
     2. § 482. Maksekäsu kiirmenetluse avaldus
     3. § 483. Avalduse lahendamine
     4. § 484. Makseettepanek kiirmenetluses
     5. § 4841. Makseettepaneku tegemine osade nõuete või nõude osa suhtes
     6. § 4842. Menetluskulude kindlaksmääramine maksekäsu kiirmenetluses
     7. § 485. Vastuväite esitamine
     8. § 486. Kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks
     9. § 487. Hagimenetluse alustamine
     10. § 488. Vastuväite tagasivõtmine
     11. § 4881. Menetluse lõpetamine võla tasumise korral
     12. § 489. Maksekäsu tegemine
     13. § 4891. Määruskaebuse esitamine maksekäsu peale
     14. § 4892. Kohtunikuabi pädevus maksekäsu kiirmenetluses ja määruste tegemine automatiseeritult
     15. § 4893. Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteem
     16. § 490. [Kehtetu – RT I 2006, 61, 457 – jõust. 01.01.2007]
     17. § 4901. Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1896/2006 rakendamine
    2. 2. jagu. Maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes
     1. § 491. Kiirmenetlus lapse elatisnõudes
     2. § 492. Maksekäsu kiirmenetluse avaldus
     3. § 493. Makseettepanek lapse elatisnõude kiirmenetluses
     4. § 494. Vastuväite esitamine
     5. § 495. Võlgniku vastuväited hagimenetluses
     6. § 496. Maksekäsk
     7. § 497. Elatise muutmine
   3. 50. peatükk. ÜLESKUTSEMENETLUS
    1. § 498. Üleskutsemenetlus
    2. § 499. Üleskutsemenetluse algatamine
    3. § 500. Üleskutse avaldamine ja üleskutse tähtaeg
    4. § 501. Välistusmääruse tegemine
    5. § 502. Menetlus vastuväite esitamise korral
    6. § 503. Määruskaebuse esitamine
    7. § 504. Hüpoteegipidaja õiguse välistamine
    8. § 505. Märkega õigustatud isikute välistamine
    9. § 506. Väärtpaberi kehtetuks tunnistamise avaldus
    10. § 507. Väärtpaberi kehtetuks tunnistamise menetluse erisused
    11. § 508. Väärtpaberi kehtetuks tunnistamise tagajärjed
   4. 51. peatükk. ISIKU SURNUKS TUNNISTAMINE JA SURMAAJA TUVASTAMINE
    1. § 509. Surnuks tunnistamise avaldus
    2. § 510. Toimingud eelmenetluses
    3. § 511. Surnuks tunnistamise määrus
    4. § 512. Määruskaebuse esitamine
    5. § 513. Isiku ilmumise või viibimiskoha teadasaamise tagajärjed
    6. § 514. Surnuks tunnistatud isiku surmaaja muutmine
    7. § 515. Surmaaja tuvastamine
   5. 52. peatükk. ÄRAOLIJA VARALE HOOLDUSE SEADMINE
    1. § 516. Hoolduse seadmine
    2. § 517. Ajutise hooldaja määramine
    3. § 518. Hoolduse lõpetamine, hooldaja ja tema ülesannete muutmine
    4. § 519. Määruskaebuse esitamine
   6. 53. peatükk. PIIRATUD TEOVÕIMEGA TÄISEALISELE ISIKULE EESTKOSTJA MÄÄRAMINE
    1. § 520. Piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkoste seadmise menetluses esindaja määramine
    2. § 521. Esialgse õiguskaitse rakendamine
    3. § 522. Ekspertiisi määramine
    4. § 523. Valla- või linnavalitsus menetluses
    5. § 524. Isiku ärakuulamine
    6. § 525. Asja arutamine
    7. § 526. Eestkostja määramine
    8. § 527. Kulude hüvitamine eestkostjale
    9. § 528. Eestkostja ülesannete ringi laiendamine ja eestkostja ametiaja pikendamine
    10. § 529. Eestkoste lõpetamine ja eestkostja ülesannete ringi kitsendamine
    11. § 530. Eestkostja ametist vabastamine ja uue eestkostja määramine
    12. § 531. Määruse teatavakstegemine ja kehtivus
    13. § 532. Määruskaebuse esitamine
   7. 54. peatükk. ISIKU PAIGUTAMINE KINNISESSE ASUTUSSE
    1. § 533. Isiku paigutamine kinnisesse asutusse
    2. § 534. Esialgse õiguskaitse rakendamine
    3. § 535. Isikule esindaja määramine
    4. § 536. Isiku enda ja teiste asjaosaliste ärakuulamine
    5. § 537. Ekspertiisi tegemine
    6. § 538. Kohtumäärus
    7. § 539. Kinnisesse asutusse paigutamise lõpetamine
    8. § 5391. Kinnisesse asutusse paigutamise tähtaja pikendamine ja isiku korduv kinnisesse asutusse paigutamine
    9. § 540. Kinnisesse asutusse paigutamise peatamine
    10. § 541. Määruse teatavakstegemine ja jõustumine
    11. § 542. Määruse täitmine
    12. § 543. Määruskaebuse esitamine
   8. 55. peatükk. LÄHENEMISKEELU JA MUUDE SARNASTE ABINÕUDE RAKENDAMINE ISIKUÕIGUSTE KAITSEKS
    1. § 544. Lähenemiskeelu ja muude isikuõiguste kaitse abinõude rakendamine
    2. § 545. Asjaosaliste ärakuulamine ja lepitamine
    3. § 546. Esialgse õiguskaitse rakendamine
    4. § 547. Määruse kättetoimetamine ja jõustumine 
    5. § 548. Isikuõiguse kaitse abinõu tühistamine ja muutmine
    6. § 549. Määruskaebuse esitamine
   9. 56. peatükk. MENETLUS HAGITA PEREKONNAASJADES
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 550. Hagita perekonnaasjad
     2. § 551. Esialgse õiguskaitse rakendamine
     3. § 552. Koostöö valla- ja linnavalitsusega
     4. § 5521. Lapse ärakuulamine
     5. § 553. Lapse iseseisev kaebeõigus
    2. 2. jagu. Alaealisele isikule eestkostja määramine ja alaealise isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamine
     1. § 554. Alaealisele eestkostja määramine
     2. § 555. Esialgse õiguskaitse rakendamine
     3. § 556. [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]
     4. § 557. Kohtumäärus
     5. § 5571. Alaealise isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamine
    3. 3. jagu. Vanema õiguste määramine lapse suhtes ja lapsega suhtlemise korraldamine
     1. § 558. Vanemate ärakuulamine
     2. § 559. [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]
     3. § 560. Kasuvanemate ja lapse muude kasvatajate ärakuulamine
     4. § 561. Asja lahendamine kokkuleppel
     5. § 562. Lapse isiklikuks kasutamiseks määratud asjade väljaandmine
     6. § 563. Lepitusmenetlus lapsega suhtlemist korraldava määruse ja kokkuleppe rikkumise korral
     7. § 5631. Määruse teatavakstegemine
     8. § 5632. Lapse perekonnast eraldamine
    4. 4. jagu. Lapsendamine
     1. § 564. Lapsendamise avaldus
     2. § 565. Avaldaja ärakuulamine
     3. § 566. [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]
     4. § 567. Sotsiaalkindlustusameti arvamus
     5. § 568. Lapsendamise määrus
     6. § 569. Lapsendamise kehtetuks tunnistamine
    5. 5. jagu. Alaealise teovõime laiendamine
     1. § 570. Menetluse algatamine
     2. § 571. Avalduse sisu
     3. § 572. Ekspertiisi määramine
     4. § 573. Valla- või linnavalitsus menetluses
     5. § 574. Isikute ärakuulamine
     6. § 575. Kohtumäärus
     7. § 576. Määruse muutmine ja tühistamine
     8. § 577. Määruse teatavakstegemine ja jõustumine
     9. § 578. Määruskaebuse esitamine
    6. 6. jagu. Isikust põlvnemise tuvastamine ja vanema kande vaidlustamine pärast isiku surma
     1. § 579. Põlvnemise tuvastamise ja kande vaidlustamise avaldus
     2. § 580. Isikute ärakuulamine
     3. § 581. Ekspertiisi määramine
     4. § 582. Kohtumäärus põlvnemise tuvastamise või vanema kande vaidlustamise avalduse kohta
     5. § 583. Määruskaebuse esitamine
   10. 57. peatükk. PÄRANDI HOIUMEETMETE RAKENDAMINE
    1. § 584. Tagatis hoiumeetmete rakendamise kulude katteks
    2. § 585. Isikute ärakuulamine
    3. § 586. Hoiumeetmete rakendamise määrus
    4. § 587. Hoiumeetmete kulud
    5. § 588. [Kehtetu – RT I 2010, 38, 231 – jõust. 01.07.2010]
    6. § 589. Loa andmine kinnisasja võõrandamiseks
    7. § 590. Pärandi hooldaja aruanne
   11. 58. peatükk. REGISTRIASJAD
    1. § 591. Kohtu peetavad registrid
    2. § 592. Registripidamise kord
    3. § 593. Kandeavaldus
    4. § 594. Avaldust või nõusolekut asendav kohtulahend
    5. § 595. Kohtuniku ja kohtunikuabi pädevus
    6. § 596. Kandemäärus
    7. § 597. Kande tegemine
    8. § 598. Kandeavalduse menetluse peatamine seoses õigusvaidlusega
    9. § 599. Kandemääruse peale määruskaebuse esitamine
    10. § 600. Ebaõige kande parandamine
    11. § 601. Trahvi määramine
   12. 59. peatükk. JURIIDILISE ISIKU JUHATUSE JA NÕUKOGU ASENDUSLIIKME, AUDIITORI, ERIKONTROLLI LÄBIVIIJA JA LIKVIDEERIJA MÄÄRAMINE
    1. § 602. Juriidilise isiku juhtorganite liikmete ja muude isikute määramine
    2. § 603. Nõuded määratavatele isikutele
    3. § 604. Isiku määramise kord
    4. § 605. Tasu maksmine ja kulutuste hüvitamine kohtu määratud isikule
    5. § 606. Määruste kehtivus ja edasikaebamine
   13. 60. peatükk. ÄRIÜHINGU OSANIKELE JA AKTSIONÄRIDELE HÜVITISE SUURUSE MÄÄRAMINE
    1. § 607. Äriühingu osanikele ja aktsionäridele hüvitise suuruse määramine
    2. § 608. Hüvitise suuruse määramise avaldus
    3. § 609. Avalduste ühine menetlemine ning osanikele ja aktsionäridele esindaja määramine
    4. § 610. Hüvitise määramise avalduse lahendamise ettevalmistamine
    5. § 611. Asja lahendamine kohtuistungil
    6. § 612. Hüvitise suuruse kohta tehtud määruse jõustumine ja edasikaebamine
   14. 61. peatükk. KORTERIOMANDI JA KAASOMANDI ASJAD
    1. § 613. Hagita menetlus korteriomandi ja kaasomandi asjades
    2. § 614. Menetlusosalised
    3. § 615. Asja menetlemine
    4. § 616. Esialgne õiguskaitse
    5. § 617. Määruskaebuse esitamine
    6. § 618. Määruse muutmine
   15. 611. Peatükk. AVALIKULT KASUTATAVALE TEELE JUURDEPÄÄSU JA TEHNORAJATISE TALUMISE ASJAD
    1. § 6181. Menetlus avalikult kasutatavale teele juurdepääsu ja tehnorajatise talumise asjades
    2. § 6182. Menetlusosalised
    3. § 6183. Esialgne õiguskaitse
    4. § 6184. Asja menetlemine
    5. § 6185. Määruse muutmine
    6. § 6186. Määruse jõustumine ja määruskaebuse esitamine
   16. 62. peatükk. TSIVIILASJAS TEHTUD VÄLISRIIGI KOHTULAHENDITE JA MUUDE TÄITEDOKUMENTIDE TUNNUSTAMINE JA TÄITMINE
    1. § 619. Euroopa Liidu liikmesriigi kohtulahendi ja muu täitedokumendi tunnustamine
    2. § 6191. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 805/2004 rakendamine
    3. § 6192. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 rakendamine
    4. § 6193. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 650/2012 rakendamine
    5. § 620. Tsiviilasjas tehtud muu välisriigi kohtulahendi tunnustamine
    6. § 621. Välisriigi kohtulahendi täitmise kord
    7. § 622. Välisriigi kohtulahendi täidetavaks tunnistamise avaldus
    8. § 623. Välisriigi kohtulahendi täidetavaks tunnistamise määrus
    9. § 624. Täidetavaks tunnistatud kohtulahendi muutmine või tühistamine
    10. § 625. Määruse peale määruskaebuse esitamine
    11. § 626. Võlgnikule tekitatud kahju hüvitamine
    12. § 627. Välisriigi muude täitedokumentide tunnustamine
   17. 621. Peatükk. LEPITAJA VAHENDUSEL SÕLMITUD KOKKULEPPE TÄIDETAVAKS TUNNISTAMINE
    1. § 6271. Lepitusseaduse § 2 punktides 2 ja 3 nimetatud lepitaja vahendusel sõlmitud kokkuleppe täidetavaks tunnistamise avalduse esitamine
    2. § 6272. Muu isiku vahendusel sõlmitud kokkuleppe täidetavaks tunnistamise avalduse esitamine
   18. 63. peatükk. MUUD HAGITA ASJAD
    1. § 628. Määrused sundvalitsemisel
    2. § 629. Juriidilise isiku sundlõpetamine
    3. § 6291. Asjaõiguse kohandamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 650/2012
  5. 12. osa. MENETLUS RINGKONNAKOHTUS
   1. 64. peatükk. APELLATSIOONIMENETLUS
    1. 1. jagu. Ringkonnakohtusse edasikaebamine
     1. § 630. Apellatsiooni korras edasikaebamise õigus
     2. § 631. Apellatsioonkaebuse alus
     3. § 632. Apellatsioonitähtaeg
     4. § 633. Apellatsioonkaebuse vorm ja sisu
     5. § 634. Apellatsioonkaebuse muutmine
     6. § 635. Vastuapellatsioonkaebuse esitamine
     7. § 636. Toimiku väljanõudmine
     8. § 637. Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumise alused
     9. § 638. Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamine
    2. 2. jagu. Menetlus ringkonnakohtus
     1. § 639. Menetlussätete kohaldamine ja menetlusosalised
     2. § 640. Asja ettevalmistamine
     3. § 641. Menetlusosalistele apellatsioonkaebusest teatamine
     4. § 642. Apellatsioonkaebuse vastus
     5. § 643. Apellatsioonkaebuse läbivaatamata jätmine
     6. § 644. Apellatsioonkaebusest loobumine
     7. § 645. Hagist loobumine ja kompromiss
     8. § 646. Asja lahendamine üksnes kaebuse põhjal
     9. § 647. Asja lahendamine kirjalikus menetluses
     10. § 648. Asja arutamine ringkonnakohtu istungil
     11. § 649. Menetlusosalise istungilt puudumise tagajärjed
     12. § 650. Apellatsioonimenetluse uuendamine
    3. 3. jagu. Ringkonnakohtu otsus
     1. § 651. Apellatsioonkaebuse läbivaatamise ulatus
     2. § 652. Apellatsioonimenetluses arvestatavad asjaolud ja tõendid
     3. § 653. Tõendite ümberhindamine
     4. § 654. Ringkonnakohtu otsuse sisu
     5. § 655. Ringkonnakohtu otsuse kättetoimetamine ja jõustumine
     6. § 656. Menetlusõiguse normi rikkumise tagajärjed
     7. § 657. Ringkonnakohtu õigused apellatsioonkaebuse lahendamisel
     8. § 658. Maakohtu otsuse tühistamise ja asja uueks lahendamiseks saatmise tagajärjed
   2. 65. peatükk. MÄÄRUSKAEBUS RINGKONNAKOHTUS
    1. § 659. Apellatsioonimenetluse sätete kohaldamine
    2. § 660. Määruskaebuse esitamise õigus
    3. § 661. Määruskaebuse esitamine
    4. § 662. Määruskaebuse sisu
    5. § 663. Määruskaebuse menetlemine maakohtus
    6. § 664. Määruskaebuse kontrollimine ringkonnakohtus
    7. § 665. Määruskaebusega vaidlustatud määruse täitmise peatamine ja määruskaebuse tagamine
    8. § 666. Määruskaebust läbivaatav kohtukoosseis
    9. § 667. Määruskaebuse lahendamine
  6. 13. osa. MENETLUS RIIGIKOHTUS
   1. 66. peatükk. KASSATSIOONIMENETLUS
    1. 1. jagu. Riigikohtusse edasikaebamine
     1. § 668. Kassatsiooni korras edasikaebamise õigus
     2. § 669. Menetlusõiguse normi oluline rikkumine
     3. § 670. Kassatsioonitähtaeg
     4. § 671. Kassatsioonkaebuse sisu
     5. § 672. Kassatsioonkaebuse lisad
     6. § 673. Vastukassatsioonkaebuse esitamine
     7. § 674. Kassatsioonkaebuse muutmine
     8. § 675. Menetlusdokumentide väljanõudmine
     9. § 676. [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]
     10. § 677. Menetlusosalistele kassatsioonkaebusest teatamine
     11. § 678. Kassatsioonkaebuse vastus
     12. § 679. Kassatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamine
    2. 2. jagu. Menetluse kord Riigikohtus
     1. § 680. Menetlussätete kohaldamine ja menetlusosalised Riigikohtus
     2. § 681. Asja ettevalmistamine
     3. § 6811. Taotluse esitamine Euroopa Inimõiguste Kohtule
     4. § 682. Kassatsioonkaebuse läbivaatamata jätmine
     5. § 683. Kassatsioonkaebusest loobumine
     6. § 684. Hagist loobumine ja kompromiss
     7. § 685. Asja lahendamine kirjalikus menetluses
     8. § 686. Riigikohtusse kutsumine ja menetlusosaliste puudumine istungilt
     9. § 687. Asja läbivaatamine kohtuistungil
    3. 3. jagu. Riigikohtu otsus
     1. § 688. Kassatsioonkaebuse läbivaatamise ulatus
     2. § 689. Riigikohtu otsuse sisu
     3. § 690. Asja üleandmine Riigikohtus
     4. § 691. Riigikohtu pädevus kassatsioonkaebuse lahendamisel
     5. § 692. Kassatsiooni korras kohtuotsuse tühistamise alused
     6. § 693. Ringkonnakohtu otsuse tühistamise ja asja uueks lahendamiseks saatmise tagajärjed
     7. § 694. Riigikohtu otsuse jõustumine ja avaldamine
   2. 67. peatükk. MÄÄRUSKAEBUS RIIGIKOHTUS
    1. § 695. Kassatsioonimenetluse sätete kohaldamine
    2. § 696. Määruskaebuse esitamise õigus
    3. § 697. Määruskaebuse alus
    4. § 698. Määruskaebuse esitamine Riigikohtule
    5. § 699. Määruskaebuse sisu
    6. § 700. Määruskaebuse täitmise peatamine ja tagamine
    7. § 701. Määruskaebuse lahendamine
   3. 68. peatükk. TEISTMINE
    1. § 702. Teistmise alused
    2. § 703. Teistmise piirangud
    3. § 704. Teistmisavalduse esitamise tähtaeg
    4. § 705. Kassatsioonimenetluse sätete kohaldamine
    5. § 706. Teistmisavalduse esitamine
    6. § 707. Teistmisavalduse sisu
    7. § 708. Teistmisavalduse läbivaatamise ettevalmistamine
    8. § 709. Teistmisavalduse menetlusse võtmine
    9. § 710. Teistmisavalduse lahendamine
   4. 69. peatükk. PÄDEVA KOHTU MÄÄRAMINE
    1. § 711. Pädeva kohtu määramise kord
  7. 14. osa. VAHEKOHUS
   1. 70. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. § 712. Vahekohtumenetluse koht
    2. § 713. Kohtute tegevuse ulatus
    3. § 714. Seaduse või vahekohtu kokkuleppe rikkumisest teatamata jätmise tagajärjed
    4. § 715. Teadete kättetoimetatuks lugemine
    5. § 716. Menetlus alaliselt tegutsevas vahekohtus
   2. 71. peatükk. VAHEKOHTU KOKKULEPE
    1. § 717. Vahekohtu kokkuleppe mõiste
    2. § 718. Vahekohtu kokkuleppe kehtivus
    3. § 719. Vahekohtu kokkuleppe vorm
    4. § 720. Vahekohtu kokkulepe ja hagi tagamine kohtus
   3. 72. peatükk. VAHEKOHTU MOODUSTAMINE
    1. § 721. Vahekohtu moodustamine
    2. § 722. Vahekohtunikuks nimetamise eeldused
    3. § 723. Vahekohtuniku nõusolek
    4. § 724. Vahekohtuniku nimetamine
    5. § 725. Vahekohtuniku määramine kohtu poolt
    6. § 726. Vahekohtuniku taandamine
    7. § 727. Vahekohtuniku taandamise kord
    8. § 728. Vahekohtuniku võimetus oma ülesandeid täita
    9. § 729. Vahekohtuniku asendamine
   4. 73. peatükk. VAHEKOHTU PÄDEVUS
    1. § 730. Vahekohtu õigus määrata oma pädevus
    2. § 731. Hagi tagamine vahekohtus
   5. 74. peatükk. VAHEKOHTUMENETLUS
    1. § 732. Menetluse üldpõhimõtted
    2. § 733. Vahekohtumenetluse koht
    3. § 734. Menetluse keel
    4. § 735. Vahekohtumenetluse algus
    5. § 736. Hagi ja vastus hagile
    6. § 737. Vahekohtu istung ja kirjalik menetlus
    7. § 738. Toimingu tegemata jätmise tagajärjed
    8. § 739. Vahekohtu määratud ekspert
    9. § 740. Kohtu abi tõendamistoimingute tegemisel ja muud kohtutoimingud
    10. § 741. Konfidentsiaalsuse nõue
   6. 75. peatükk. VAHEKOHTU OTSUS JA MENETLUSE LÕPETAMINE
    1. § 742. Kohaldatav õigus
    2. § 743. Otsuse tegemine vahekohtu poolt
    3. § 744. Kompromiss
    4. § 745. Vahekohtu otsuse vorm ja sisu
    5. § 746. Vahekohtu otsuse jõustumine ja toime
    6. § 747. Vahekohtumenetluse lõppemine
    7. § 748. Vahekohtumenetlus poole surma korral
    8. § 749. Otsus vahekohtu kulude kohta
    9. § 750. Vahekohtu otsuse parandamine ja täiendamine ning otsuse selgitamine
   7. 76. peatükk. OTSUSE TÜHISTAMINE
    1. § 751. Vahekohtu otsuse tühistamine
    2. § 752. Tühistamisavalduse esitamine
   8. 77. peatükk. VAHEKOHTU OTSUSE TUNNUSTAMISE JA TÄITMISE EELDUSED
    1. § 753. Eestis tehtud vahekohtu otsuse tunnustamine ja täitmine
    2. § 754. Välisriigis tehtud vahekohtu otsuse täitmine
   9. 78. peatükk. KOHTUMENETLUS
    1. § 755. Kohtute pädevus
    2. § 756. Menetluspõhimõtted
    3. § 757. Vahekohtu otsuse täidetavaks tunnistamise erisused
   10. 79. peatükk. LEPINGUVÄLISED VAHEKOHTUD
    1. § 758. Sätete kohaldamine lepinguvälistele vahekohtutele
  8. 15. osa. SEADUSTIKU JÕUSTUMINE
   1. § 759. Seadustiku jõustumine
  9. ÕIGUSKIRJANDUS
  10. ÕIGUSAKTID
   1. Eesti Vabariigi jaoks siduvad välislepingud
   2. Muud välislepingud
   3. Pärast taasiseseisvumist Eesti Vabariigi Riigikogu vastuvõetud seadused
   4. Pärast taasiseseisvumist vastuvõetud Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused ning korraldused
   5. Enne taasiseseisvumist Eesti territooriumil kehtinud õigusaktid
   6. Eesti Vabariigi õigusaktide eelnõud
   7. Euroopa Liidu õigusaktid
   8. Muude riikide õigusaktid
   9. Muud õigusallikad
   10. Kasutatud võrguleheküljed
  11. RAHVUSVAHELISTE KOHTUTE LAHENDID
   1. Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid
   2. Euroopa Kohtu lahendid
  12. RIIGIKOHTU LAHENDID
   1. Riigikohtu erikogu lahendid
   2. Riigikohtu halduskolleegiumi lahendid
   3. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi lahendid
   4. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendid
   5. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendid
   6. Riigikohtu üldkogu lahendid
  13. RINGKONNAKOHTUTE LAHENDID
   1. Tallinna Ringkonnakohus
   2. Tartu Ringkonnakohus
   3. Viru Ringkonnakohus
  14. MAAKOHTUTE LAHENDID
   1. Harju Maakohus
   2. Pärnu Maakohus
   3. Viru Maakohus
  15. VÄLISRIIKIDE KOHTUTE LAHENDID