Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 756. Menetluspõhimõtted

(1) Kohus lahendab avalduse hagita menetluses määrusega. Enne otsustamist tuleb ära kuulata vastaspool, kui see on mõistlik.

(2) Kohus määrab kohtuistungi, kui taotletakse vahekohtu otsuse tühistamist või kui vahekohtu otsuse tunnustamise või täidetavaks tunnistamise avalduse puhul tuleb arvesse asjaolu, mille alusel võib kohus tühistada vahekohtu otsuse omal algatusel.

(3) Kohus võib vastaspoolt eelnevalt ära kuulamata määrata, et kuni avalduse lahendamiseni võib vahekohtu otsust esialgselt sundtäita või vahekohtu määratud hagi tagamise abinõu rakendada. Vahekohtu otsuse sundtäitmine võib seisneda üksnes hagi tagamise abinõude rakendamises. Kostjal on õigus vältida sundtäitmist tagatise andmisega selle summa suuruses, mille tõttu võib avaldaja taotleda otsuse sundtäitmist.

(4) Vahekohtu otsuse tühistamise määruse ja vahekohtu otsuse täidetavaks tunnistamisest keeldumise määruse peale võib esitada määruskaebuse. Muu käesolevas osas sätestatu kohaselt tehtud määruse, sealhulgas käesoleva seadustiku § 730 lõike 6 alusel vahekohtu pädevuse kohta tehtud määruse peale ei saa edasi kaevata.

[RT I, 29.06.2012, 3 – jõust. 01.01.2013]

(5) Vahekohtu otsuse tühistamise avalduse esitamise tähtaja ennistamist ei saa taotleda, kui otsus on täidetud. Vahekohtu otsuse muutmise avalduse esitamise tähtaja ennistamist ei saa taotleda.

[RT I, 31.12.2014, 1 – jõust. 10.01.2015]

(6) Vahekohtumenetlusega seotud kohtumenetlus on kinnine. Vahekohtumenetlusega seotud maakohtu ja ringkonnakohtu kohtulahendit ei avalikustata. Riigikohtu lahendite avalikustamisel asendatakse menetlusosalise nimi initsiaalide või tähemärgiga ning ei avalikustata tema isikukoodi, sünniaega, registrikoodi ega aadressi. Avalikustatavast riigikohtu lahendist jäetakse välja vaidluse olemusele viitavad asjaolud, mis võivad muuta avalikuks vahekohtu menetluse sisu.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid