Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 622. Välisriigi kohtulahendi täidetavaks tunnistamise avaldus

(1) Välisriigi kohtulahendi täidetavaks tunnistamise avaldus esitatakse kirjalikult ja sellele lisatakse:

1) kohtulahendi ärakiri, mis on tõestatud lahendi teinud kohtu asukohariigi õiguse kohaselt;

2) dokument, mis kinnitab, et kostjale või muule lahendist tulenevale võlgnikule, kes kohtumenetluses ei osalenud, oli õigel ajal kas või kordki vastavalt selle riigi õigusele hagi, kohtukutse või muu menetlust algatav dokument kätte antud;

3) dokument, mis tõendab, et lahendi tegemise riigi õiguse järgi on lahend jõustunud ja täidetav ning kostjale või muule lahendist tulenevale võlgnikule teatavaks tehtud;

4) dokumendid lahendi täitmise kohta, kui seda on juba üritatud täita;

5) dokumendid lahendi täitmise kohta, kui lahendit on juba täidetud;

6) käesoleva lõike punktides 1–5 nimetatud dokumentide vandetõlgi tehtud või notari kinnitatud tõlked eesti keelde.

[RT I, 23.12.2013, 1 – jõust. 01.01.2014] 

6) käesoleva lõike punktides 1–5 nimetatud dokumentide vandetõlgi tehtud tõlked eesti keelde.

[RT I, 23.12.2013, 1 – jõust. 01.01.2020]/

(2) Kohus võib avaldajale anda tähtaja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendi esitamiseks. Kui asjaolud seda võimaldavad, võib kohus lahendada asja dokumente nõudmata.

(3) Kohus võib rakendada avalduse tagamiseks esialgse õiguskaitse korras hagi tagamise abinõusid.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid