Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 475. Hagita asjad

(1) Hagita asjad on:

1) maksekäsu kiirmenetlus;

2) üleskutsemenetlus;

3) isiku surnuks tunnistamine ja isiku surmaaja tuvastamine;

4) äraolija varale hoolduse seadmine;

5) piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramine;

6) isiku paigutamine kinnisesse asutusse;

7) lähenemiskeelu ja muude sarnaste abinõude rakendamine isikuõiguste kaitseks;

8) hagita perekonnaasjad;

9) pärandi hoiumeetmete rakendamine;

10)egistriasjad;

101) asjaõiguse kohandamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 650/2012 artiklile 31;

[RT I, 10.03.2016, 2 – jõust. 20.03.2016] 

11) juriidilise isiku juhatuse ja nõukogu asendusliikme, audiitori, erikontrolli läbiviija ja likvideerija määramine;

12) äriühingu osanikele ja aktsionäridele hüvitise suuruse määramine;

121) juriidilise isiku sundlõpetamine;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

122) pankrotimenetluse algatamine, pankroti väljakuulutamine ja pankrotimenetlusega seotud asjad, mida ei saa lahendada hagimenetluses;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

13) korteriomandi ja kaasomandi asjad;

131) avalikult kasutatavale teele juurdepääsu ja tehnorajatise talumise asjad;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

14) välisriigi kohtulahendite tunnustamine ja täitmine;

141) kohtu lahendatavad asjad vahekohtumenetluses;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

15) kaebused kohtutäituri otsuste peale;

151) kaebused tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuste peale;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

152) notari ametitoimingu tegemise taotluse lahendamine;

[RT I 2010, 26, 128 – jõust. 14.06.2010] 

16) väljaspool kohtumenetlust esitatud taotluse alusel riigi õigusabi andmise otsustamine ning väljaspool kohtumenetlust riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude kindlaksmääramine vastavalt riigi õigusabi seadusele;

17) muud seaduses hagita asjana sätestatud tsiviilasjad.

(2) Kohus vaatab hagita menetluses läbi ka teisi asju, mis seadusega on antud kohtu pädevusse ja mida ei saa läbi vaadata hagimenetluses.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid