Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 613. Hagita menetlus korteriomandi ja kaasomandi asjades

(1) Kohus lahendab hagita menetluses:

1) korteriomaniku või korteriühistu avalduse alusel asja, mis tuleneb korteriomandist ja korteriomandi eseme valitsemisest ning puudutab korteriomanike omavahelisi õigusi ja kohustusi ning korteriomanike ja korteriühistu vahelisi õigusi ja kohustusi, välja arvatud nõude, mis korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 33 järgi on esitatud korteriomandi võõrandamise kohustamiseks;

[RT I, 13.03.2014, 3 – jõust. 01.01.2018]

2) [kehtetu – RT I, 13.03.2014, 3 – jõust. 01.01.2018]

3) [kehtetu – RT I, 13.03.2014, 3 – jõust. 01.01.2018]

4) huvitatud isiku avalduse alusel asja, mis käsitleb korteriühistu organi otsuse kehtivust.

[RT I, 13.03.2014, 3 – jõust. 01.01.2018]

(2) Kohus lahendab hagita menetluses ka kinnisasja, mille oluliseks osaks on elamu, kaasomanike vaidlused käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud küsimustes, mis on seotud kaasomandi esemeks olevate eluruumide või ühiskasutuses olevate ruumide või maa kasutamisega või valitsemisega või kaasomanike otsustega.

(3) Seaduse, korteriomanike kokkuleppe või otsusega reguleerimata küsimustes lähtub kohtunik kaalutlusõigusest.

(4) Hagimenetluses võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asja läbi vaadata, kui see on esitatud vastuhagina või koos nõudega, mis tuleb läbi vaadata hagimenetluses.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjast tuleneva maksenõude võib esitada maksekäsu kiirmenetluses.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid