Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 536. Isiku enda ja teiste asjaosaliste ärakuulamine

(1) Enne isiku kinnisesse asutusse paigutamist peab kohus isiku isiklikult ära kuulama ja selgitama talle menetluse kulgu. Vajaduse korral kuulab kohus isiku ära isiku jaoks tavalises keskkonnas. Muus osas kohaldatakse vastavalt seaduses piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja seadmise menetluses isikute ärakuulamise kohta sätestatut.

(2) Enne isiku kinnisesse asutusse paigutamist peab kohus ära kuulama ka valla- või linnavalitsuse ja järgmiste isikute arvamuse:

1) isiku abikaasa ja muud isikuga koos elavad pereliikmed;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

2) isiku eestkostja;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

3) isiku nimetatud usaldusisik;

31) rehabilitatsioonimeeskonna liikmed;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

4) kinnise asutuse, kus isik viibib, juht või tema määratud ametiisik.

(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud isikuid ei pea ära kuulama, kui:

1) isik, kelle kinnisesse asutusse paigutamist menetletakse, on nende ärakuulamisele vastu;

2) need isikud ise loobuvad endi ärakuulamisest;

3) nende isikute ärakuulamine ei aita ilmselt kaasa asja lahendamisele;

4) kohtul ei ole õnnestunud neid isikuid leida või nendega kontakti saada sõltumata mõistlikest pingutustest.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(22) Isiku enda ja teiste isikute ära kuulamata jätmist tuleb määruses põhjendada.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(3) Kohtu korraldusel kogub ja esitab valla- või linnavalitsus kohtule isiku kinnisse asutusse paigutamiseks vajalikud andmed.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid