Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 489. Maksekäsu tegemine

(1) Kui võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud summat tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet esitanud, teeb kohus määrusena maksekäsu summa sissenõudmise kohta. Kui asi on antud üle teisele kohtule, teeb maksekäsu see kohus.

(2) [Kehtetu – RT I 2009, 67, 460 – jõust. 01.01.2010]

(21) Kui avaldaja ja võlgnik on kohtule esitanud kirjaliku avalduse võla tasumiseks osade kaupa ning lisanud avaldusele maksegraafiku makseettepanekus märgitud võla tasumiseks, võib kohus kinnitada maksekäsu tegemisega koos maksegraafiku. Maksegraafik peab sisaldama võla tasumise tähtpäevi, osamaksete suurusi ja osamaksete tasumise korda, kuid ei tohi sisaldada muid tingimusi võla tasumiseks. Osamakse suurus märgitakse rahasummana. Koos maksekäsu tegemisega kinnitatud maksegraafik kehtib täitedokumendina. Maksegraafikule ja selle kinnitamisele kohtu poolt ei kohaldata käesolevas seadustikus kompromissi kohta sätestatut.

[RT I, 29.06.2012, 3 – jõust. 01.01.2013]

(22) Kui võlgnik on vastuväites tunnustanud makseettepanekut, kuid oma majandusliku olukorra tõttu ei suuda võlgnevust tasuda ja pooled ei jõua maksegraafiku sõlmimises kokkuleppele, annab makseettepaneku koostanud kohus asja üle maksekäsu kiirmenetluse avalduses nimetatud kohtule asja menetluse jätkamiseks hagimenetluses.

[RT I 2009, 67, 460 – jõust. 01.01.2010]

(3) Kohus võib maksekäsu teha lihtsustatud vormis, täitepealdisena makseettepanekule.

(4) [Kehtetu – RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]

(5) Maksekäsus tuleb võlgnikule selgitada, et ta võib määruse kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, maksekäsu välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul esitada maksekäsu peale määruskaebuse. Võlgnikule selgitatakse, et määruskaebuse esitamine on võimalik üksnes käesoleva seadustiku § 4891 lõikes 2 nimetatud juhtudel.

[RT I 2009, 68, 463 – jõust. 10.01.2010]

(6) Maksekäsk toimetatakse võlgnikule kätte ja sellest teavitatakse ka avaldajat.

[RT I 2006, 61, 457 – jõust. 01.01.2007]

(7) Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele sõltumata maksekäsu kättetoimetamisest võlgnikule.

[RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]

(8) [Kehtetu – RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid