Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

LÜHENDID

AAA - American Arbitration Association
AdvS - advokatuuriseadus
AktG - Aktiengesetz
AMVS - alaealise mõjutusvahendite seadus
Austria AussStrG - Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen (Außerstreitgesetz).
Austria ZPO - Gesetz vom 1. August 1895, über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung).
AVAG - Gesetz zur Ausführung zwischenstaatlicher Verträge und zur Durchführung von Abkommen der Europäischen Union auf dem Gebiet der Anerkennung und Vollstreckung in Zivil- und Handelssachen
AVRS - abieluvararegistri seadus
AvTS - avaliku teabe seadus
AÕS - asjaõigusseadus
AÕS-Komm I (2014) - P. Varul jt. Asjaõigusseadus I: Kommenteeritud väljaanne. Juura 2014
AÕS-Komm II (2014) - P. Varul jt. Asjaõigusseadus II: Kommenteeritud väljaanne. Juura 2014
AÕSRS - asjaõigusseaduse rakendamise seadus
AÜS - ametiühingute seadus
BeckOK BGB - G. Bamberger, H. Roth, W. Hau, R. Poseck. BeckOK BGB. 43. Edition. C. H. Beck 2017
BeckOK FamFG - M-M. Hahne, J. Schlögel, R. Schlünder. Beck’scher Online-Kommentar. FamFG. 24. Edition. C. H. Beck 2017
BeckOK GG - V. Epping, C. Hillgruber (Herausgeber). Beck’scher Online-Kommentar. Grundgesetz. C. H. Beck München 2017
BeckOK ZPO(2015) - V. Vorwerk, Ch. Wolf (toim). Beck’scher Online-Kommentar. 19. Aufl. C. H. Beck 2015
BeckOK ZPO(2016) - V. Vorwerk, C. Wolf (toim). Beck’scher Online-Kommentar ZPO, 22. Aufl. 2016
BGB - Bürgerliches Gesetzbuch
Brüsseli I määrus - nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2001, 22. detsember 2000, kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades
Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määrus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades
Brüsseli II bis määrus - nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003, 27. november 2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000
Brüsseli II määrus - nõukogu määrus (EÜ) nr 1347/2000, 29. mai 2000, abieluasjade ja vanemliku vastutusega abikaasade ühiste laste eest seotud asjade kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta
BVerfG - Bundesverfassungsgericht
CCJE - Consultative Council of European Judges
CEFL - Commission on European Family Law
DIS - Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit
dokumentide kättetoimetamise määrus II - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007, 13. november 2007, kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000
ECHR - European Court of Human Rights
Eesti-Läti-Leedu õigusabileping - Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusabi ja õigussuhete leping
Eesti-Poola õigusabileping - Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline leping õigusabi osutamise ja õigussuhete kohta tsiviil-, töö- ning kriminaalasjades
Eesti-Ukraina õigusabileping - Eesti Vabariigi ja Ukraina leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil- ning kriminaalasjades
Eesti-Vene õigusabileping - Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades
EhS - ehitusseadustik
EIKo - Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus
EIÕK - inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
EKo - Euroopa Kohtu otsus
EKS - erakonnaseadus
EKTK - Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
ELTL - Euroopa Liidu toimimise leping
ELTL - Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon
EMHÜS - Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 “Euroopa majandushuviühingu kohta” rakendamise seadus
EPVS - Euroopa Parlamendi valimise seadus
ETKRS - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 “Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seadus
Euroopa maksekäsumenetluse määrus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1896/2006, 12. detsember 2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus
Euroopa pärimismäärus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 650/2012, 4. juuli 2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist
Euroopa tõendite kogumise määrus - nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001, 28. mai 2001, liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades
Euroopa täitekorralduse määrus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 805/2004, 21. aprill 2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta
Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2007, 11. juuli 2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus
EUTS - e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus
EVKS - Eesti väärtpaberite keskregistri seadus
FAI - Finland Chamber of Commerce
FamFG - Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FELS - finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus
FGG - Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Haagi 1965. a dokumentide kättetoimetamise konventsioon - tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kätteandmise konventsioon
Haagi 1970. a abielulahutuste konventsioon - abielulahutuse ja kooselu lõpetamise tunnustamise konventsioon
Haagi 1970. a tõendite kogumise konventsioon - tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise konventsioon
Haagi 1973. a ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise konventsioon - ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon
Haagi 1973. a ülalpidamis-kohustustele kohaldatava õiguse konventsioon - ülalpidamiskohustustele kohaldatava õiguse 1973. aasta 2. oktoobri Haagi konventsioon
Haagi 1980. a lapseröövi konventsioon - lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon
Haagi 1993. a lapsendamise konventsioon - riikidevahelises lapsendamises lastekaitseks tehtava koostöö konventsioon
Haagi 1996. a vanemliku vastutusekonventsioon - vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsioon
Haagi 2000. a täiskasvanute kaitse konventsioon - täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsioon
Haagi 2007. a protokoll - ülalpidamiskohustuste suhtes kohaldatavat õigust käsitlev protokoll
Harju MKm - Harju Maakohtu määrus
Harju MKo - Harju Maakohtu otsus
HaS - Eesti Vabariigi haridusseadus
HGB - Handelsgesetzbuch
HKMS - halduskohtumenetluse seadustik
HKTS - halduskoostöö seadus
HMS - haldusmenetluse seadus
HÜS - hooneühistuseadus
IBA - International Bar Association
ICC - International Chamber of Commerce
IKS - isikuandmete kaitse seadus
IPRG - Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht
ISCID - International Centre for Settlement of Investment Disputes
isikuandmete kaitse üldmäärus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta
ITDS kaitsemeetmete määrus - isikut tõendavate dokumentide seadus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 606/2013, 12. juuni 2013, tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta
KaMS - kaubamärgiseadus
KarS - karistusseadustik
KarS-Komm (2015) - J. Sootak, P. Pikamäe. Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. Juura 2015
KAS - krediidiasutuste seadus
KasMS - kasuliku mudeli seadus
KASVS - kinnisasja sundvõõrandamise seadus
Keidel-FamFG - T. Keidel. FamFG. Kommentar. 18. Auflage. C. H. Beck 2014
KELA - Kansaneläkelaitos
KES - kohtuekspertiisiseadus
KiKoS - kirikute ja koguduste seadus
KindlTS - kindlustustegevuse seadus
KOKS - kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
KomPS - kommertspandiseadus
KonS - konsulaarseadus
KooS - kooseluseadus
KorS - korrakaitseseadus
KOS - korteriomandiseadus
KOVVS - kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus
KRAPS - kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus
KrMS - kriminaalmenetluse seadustik
KRS - kinnistusraamatuseadus
KrtS - korteriomandi- ja korteriühistuseadus
KS - kohtute seadus
KTS - kohtutäituri seadus
KÜS - korteriühistuseadus
LaevaRS - laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus
LasteKS - lastekaitseseadus
LAÕS - laeva asjaõigusseadus
LCIA - London Court of International Arbitration
lepitusdirektiiv - Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/52/EÜ, 21. mai 2008, vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades
LepS - lepitusseadus
LKindlS - liikluskindlustuse seadus
LS - liiklusseadus
Lugano II konventsioon - tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon
MaaKatS - maakatastriseadus
MaaRS - maareformi seadus
maksejõuetus-menetluse määrus - nõukogu määrus (EÜ) nr 1346/2000, 29. mai 2000, maksejõuetusmenetluse kohta
maksejõuetus-menetluse (uuesti sõnastatud) määrus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/848, 20. mai 2015, maksejõuetusmenetluse kohta
MALKomm menetlusabi direktiiv - F.-B. Weigand (toim). Practicioner’s Handbook on  International Arbitration. C. H. Beck 2002 nõukogu direktiiv 2003/8/EÜ, 27. jaanuar 2003, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad
MERAS - makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
MKS - maksukorralduse seadus
MTKS - mikrolülituse topoloogia kaitse seadus
MTÜS - mittetulundusühingute seadus
MusielakZPO (2015) - H-J. Musielak, W. Voit (toim). Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz: Kommentar. 12. Aufl. Verlag Franz Vahlen 2015
MüKoAktG (2011) - W. Goette, M. Habersack, S. Kalss (toim). Münchener Kommentar zum Aktiengesetz. 3. Aufl. C. H. Beck 2011
MüKoAktG (2016) - U. Hüffer, J. Koch. Aktiengesetz. Beck’sche Kurzkommentare. C. H. Beck. 12. Auflage 2016
MüKoBGB (2013) - F. J. Säcker jt (toim). Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 6. 6. Aufl. C. H. Beck 2013
MüKoFamFG - T. Rauscher. Münchener Kommentar zum FamFG. 2. Auflage. C. H. Beck 2013
MüKoHGB/Krafka (2016) - K. Schmidt (toim). Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. 4. Auflage. C. H. Beck 2016
MüKoZPO(2008) - T. Rauscher jt (toim). Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung: ZPO. 3. Aufl. C. H. Beck 2008
MüKoZPO(2016) - W. Krüger, T. Rauscher (toim). Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung: ZPO. 5. Aufl. C. H. Beck 2016
NETS - nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
New Yorgi konventsioon - välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon
New Yorgi ülalpidamis-kohustuste konventsioon - välisriigist ülalpidamise taotlemise konventsioon
NotDVS - notari distsiplinaarvastutuse seadus
NotS - notariaadiseadus
NotTS - notari tasu seadus
NS - nimeseadus
ORAS - Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus
Pangakontode arestimismäärus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 655/2014, 15. mai 2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades
PankrS - pankrotiseadus
PatS - patendiseadus
PKS - perekonnaseadus
PKTS - perekonnaseisutoimingute seadus
PS - Eesti Vabariigi põhiseadus
PsAS - psühhiaatrilise abi seadus
PSJKS - põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus
PS-Komm (2012) - Ü. Madise jt (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 3., täiendatud väljaanne. Juura 2012
PS-Komm (2017) - Ü. Madise jt (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 4. parandatud ja täiendatud väljaanne. Juura 2017
Pärnu MKm - Pärnu Maakohtu määrus
PärS - pärimisseadus
REÕS - rahvusvahelise eraõiguse seadus
RKEKm - Riigikohtu erikogu määrus
RKEKo - Riigikohtu erikogu otsus
RKHKm - Riigikohtu halduskolleegiumi määrus
RKHKo - Riigikohtu halduskolleegiumi otsus
RKKKm - Riigikohtu kriminaalkolleegiumi määrus
RKKKo - Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus
RKPJKm - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi määrus
RKPJKo - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus
RKTKm - Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus
RKTKo - Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus
RKÜKm - Riigikohtu üldkogu määrus
RKÜKo - Riigikohtu üldkogu otsus
RLS - riigilõivuseadus
Rooma I määrus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 593/2008, 17. juuni 2008, lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I)
Rooma konventsioon - lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsioon
Rootsi RB - Rättegångsbalk
RPflG - Rechtspflegergesetz
RRS - rahvastikuregistri seadus
RVastS - riigivastutuse seadus
RVS - riigivaraseadus
RÕS - riigi õigusabi seadus
SanS - saneerimisseadus
SAS - sihtasutuste seadus
SCC - Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce
SCEPS - Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 “Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seadus
SEPS - Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 “Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seadus
SHS - sotsiaalhoolekande seadus
SKHS - süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus
SpruchG - Gesetz über das gesellschaftsrechtliche Spruchverfahren
SPTS - surma põhjuse tuvastamise seadus
SÜS - sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Šveitsi ZPO - Schweizerische Zivilprozessordnung
ZPO - Zivilprozessordnung
ZPOArbKomm - K-H. Böckstiegel jt (toim). Arbitration in Germany. The Model Law in Practice. Kluwer Law International 2007
ZPOE - Entwurf der deutschen Übersetzung der Zivilprozeßordnung Georgiens
ZVG - Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung
ZöllerZPO - R. Zöller jt. Zivilprozessordnung: Kommentar. 26. Aufl. Schmidt 2007
Tallinna RgKm - Tallinna Ringkonnakohtu määrus
Tallinna RgKo - TallinnaRingkonnakohtu otsus
Tartu MKm - Tartu Maakohtu määrus
Tartu MKo - Tartu Maakohtu otsus
Tartu RgKm - Tartu Ringkonnakohtu määrus
Tartu RgKo - Tartu Ringkonnakohtu otsus
TDKS - tööstusdisaini kaitse seadus
TKindlS - töötuskindlustuse seadus
TMS - täitemenetluse seadustik
TsKPS - tsiviilkohtupidamise seadustik
TsMS - tsiviilkohtumenetluse seadustik
TsMS-Komm (2017) - V. Kõve jt (toim). Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. Juura 2017
TsMSRS - tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus
TsÜS - tsiviilseadustiku üldosa seadus
TvLS - töövaidluse lahendamise seadus
TÕAS - tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus
TõS - tõestamisseadus
TÜS - tulundusühistuseadus
UKlaG - Unterlassungsklagengesetz
UNCITRAL - United Nations Committee on International Trade Law
VangS - vangistusseadus
WBR - Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
WEG - Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht
VerschG - Verschollenheitsgesetz
Viru MKm - Viru Maakohtu määrus
Viru MKo - Viru Maakohtu määrus
Viru RgKm - Viru Ringkonnakohtu määrus
VPTS - väärtpaberituru seadus
VRKS - - välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus
VTMS - väärteomenetluse seadustik
VTS - vandetõlgi seadus
VVS - Vabariigi Valitsuse seadus
VÕS - võlaõigusseadus
VÕS-Komm I (2006) - P. Varul jt. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Juura 2006
VÕS-Komm I (2016) - P. Varul jt. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. 2., täiendatud ja ümbertöötatud väljaanne. Juura 2016
VÕS-Komm III (2009) - P. Varul jt. Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. Juura 2009
VÕSRS - võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus
VÕVS - võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus
ÄS - äriseadustik
ülalpidamis-kohustuste määrus - nõukogu määrus (EÜ) nr 4/2009, 18. detsember 2008, kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin