Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 484. Makseettepanek kiirmenetluses

(1) Kui kohus maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldab, teeb ta määrusega makseettepaneku.

[RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008] 

(2) Makseettepanekus peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:

1) käesoleva seadustiku § 482 lõikes 1 nimetatud avalduse andmed;

2) selgitus, et kohus ei ole põhjalikult kontrollinud, kas avaldaja võib nõude esitada;

3) ettepanek tasuda väidetav võlg koos viivise ja makseettepanekus nimetatud menetluskuludega makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul, kui võlgnik loeb esitatud nõuet põhjendatuks, või sama tähtaja jooksul kohtule teatada, kas ja millises ulatuses esitab võlgnik nõudele vastuväiteid;

[RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008] 

4) selgitus, et kohus võib makseettepaneku alusel koostada täitedokumendina maksekäsu, kui võlgnik ettenähtud tähtaja jooksul makseettepanekule vastuväidet ei esita;

5) selgitus, et maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisega peatub nõude aegumistähtaeg samamoodi hagi esitamisega;

6) vastuväite esitamise juhuks teave, millisesse kohtusse asi menetleda antakse, koos märkega, et see kohus võib kontrollida, kas hagi talle allub.

(3) Makseettepaneku ja vastuväite blanketi toimetab kohus kätte võlgnikule ja teatab makseettepaneku edastamisest ka avaldajale. Vastuväite blanketi tüüpvormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Makseettepanekut ei või avalikult kätte toimetada füüsilisest isikust võlgnikule.

[RT I, 29.06.2012, 3 – jõust. 01.01.2013] 


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid