Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused

Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2137/85 Euroopa majandushuviühingu kohta. – EÜT L 199, 31.07.1985, lk 1–9

Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ) nr 1435/2003, 22. juuli 2003, Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta. – ELT L 207, 18.08.2003, lk 1–24

Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 2157/2001, 8. oktoober 2001, Euroopa äriühingu põhikirja kohta. – EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1–21

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/848, 20. mai 2015, maksejõuetusmenetluse kohta. – ELT L 141, 05.06.2015, lk 19–72 (maksejõuetusmenetluse (uuesti sõnastatud) määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. – ELT L 351, 20.12.2012, lk 1–32 (Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 606/2013, 12. juuni 2013, tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta. – ELT L 181, 29.06.2013, lk 4–12 (kaitsemeetmete määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 650/2012, 4. juuli 2012 , mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist. – ELT L 201, 27.07.2012, lk 107–134 (Euroopa pärimismäärus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 655/2014, 15. mai 2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades. – ELT L 189, 27.6.2014, lk 59–92 (pangakontode arestimisemäärus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014, 23. juuli 2014, e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ. – ELT L 257, 28.8.2014, lk 73–114

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1082/2006, 5. juuli 2006, Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta – ELT L 210, 31.07.2006, lk 19–24

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007, 13. november 2007, kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000. – ELT L 324, 10.12.2007, lk 79–120 (dokumentide kätetoimetamise määrus II)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1896/2006, 12. detsember 2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus. – ELT L 399, 30.12.2006, lk 1–32 (Euroopa maksekäsumenetluse määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 593/2008, 17. juuni 2008, lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I). ELT L 177, 04.07.2008, lk 6–16 (Rooma I määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 805/2004, 21. aprill 2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta. – ELT L 143, 30.04.2004, lk 15–39 (Euroopa täitekorralduse määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2007, 11. juuli 2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus. – ELT L 199, 31.07.2007, lk 1–22 (Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrus)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001, 28. mai 2001, liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades. – EÜT L 174, 27.06.2001, lk 1–24. Kohaldatakse alates 01.01.2004 (Euroopa tõendite kogumise määrus)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1346/2000, 29. mai 2000, maksejõuetusmenetluse kohta. – EÜT L 160, 30.06.2000, lk 1–18 (maksejõuetusmenetluse määrus)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1347/2000, 29. mai 2000, abieluasjade ja vanemliku vastutusega abikaasade ühiste laste eest seotud asjade kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta. – EÜT L 160, 30.06.2000, lk 19–36 (Brüsseli II määrus)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003, 27. november 2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000. – ELT L 338, 23.12.2003, lk 1–29 (Brüsseli II bis määrus)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 4/2009, 18. detsember 2008, kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes. – ELT L 7, 10.01.2009, lk 1–79 (ülalpidamiskohustuste määrus)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2001, 22. detsember 2000, kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. – EÜT L 12, 16.01.2001, lk 1–23 (Brüsseli I määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid

Esimene nõukogu direktiiv 09.03.1968 (68/151/EMÜ) tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks. – ELT L 065, 14.03.1968, lk 8–12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/1132, 14. juuni 2017, äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (EMPs kohaldatav tekst). – ELT L 169, 30.06.2017, lk 46–114

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/52/EÜ, 21. mai 2008, vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. – ELT L 136, 24.05.2008, lk 3–8 (lepitusdirektiiv)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/101/EÜ, 16. september 2009, tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (kodifitseeritud versioon) (EMP-s kohaldatav tekst). – ELT L 256 01.10.2009, lk 11–19

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011, Euroopa lähenemiskeelu kohta. – ELT L 338, 21.12.2011, lk 2–18

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/59/EL, 15. mai 2014, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012. – ELT L 173, 12.06.2014, lk 190–348

Nõukogu direktiiv 2003/8/EÜ, 27. jaanuar 2003, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad. – EÜT L 26, 31.01.2003, lk 41–47 (menetlusabi direktiiv)

Nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ, 5. aprill 1993, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes. – EÜT L 95, 21.4.1993, lk 29–34

Muud Euroopa Liidu organite dokumendid

Commission of the European Communities. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council creating a European order for payment procedure. – COM(2004) 173 final/3, 2004/0055 (COD)

Euroopa Komisjon. Ettepanek: Nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades. KOM(2011) 126 lõplik, 16.03.2011. Kättesaadav [Link]

Euroopa Komisjon. Ettepanek: Nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades. KOM(2016) 107 lõplik, 02.03.2016. Kättesaadav [Link]

Euroopa Parlamendi 7. oktoobri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)) European Commission. Green Paper on a European order for payment procedure and on measures to simplify and speed up small claims litigation. – COM/2002/0746 final, 2002

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1329/2014, 9. detsember 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist, nimetatud vormi. – ELT L 359, 16.12.2014, lk 30–84

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 939/2014, 2. september 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 (tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta) artiklites 5 ja 14 osutatud tõendite vormid. – ELT L 263, 03.09.2014, lk 10–20

Nõukogu otsus, 9. juuni 2011, laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise 23. novembri 2007. aasta Haagi konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta (2011/432/EL). – ELT L 192, 22.07.2011, lk 39–50


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin