Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 637. Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumise alused

(1) Kohus ei võta apellatsioonkaebust menetlusse, kui:

1) apellatsioonkaebus ei allu sellele ringkonnakohtule;

2) apellatsioonkaebus on esitatud pärast apellatsioonitähtaja möödumist;

3) apellatsioonkaebuselt ei ole tasutud riigilõiv;

4) apellatsioonkaebuse apellandi nimel esitanud isik ei ole põhistanud oma esindusõiguse olemasolu;

5) mõlemad pooled on apellatsioonkaebuse esitamise õigusest loobunud;

6) apellatsioonkaebuses toodud väidete õigsust eeldades ei saaks kaebust ilmselt rahuldada.

(2) Kohus ei võta apellatsioonkaebust menetlusse ka siis, kui asja läbivaatamist takistab apellatsioonkaebusele seaduses sätestatud vormi ja sisu nõuete rikkumine, muu hulgas pädeva isiku allkirja puudumine kaebusel.

(21) Käesoleva seadustiku § 405 lõikes 1 nimetatud asjas esitatud apellatsioonkaebus võetakse menetlusse üksnes juhul, kui maakohtu otsuses on antud luba edasikaebamiseks või kui maakohtu otsuse tegemisel on selgelt ebaõigesti kohaldatud materiaalõiguse normi või on selgelt rikutud menetlusõiguse normi või on selgelt ebaõigesti hinnatud tõendeid ja see võis oluliselt mõjutada lahendit.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(3) Kui apellatsioonkaebus võetakse menetlusse, võib vastuapellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keelduda üksnes käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 ja lõikes 2 nimetatud juhtudel.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid