Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 494. Vastuväite esitamine

(1) Võlgnik võib makseettepaneku teinud kohtule esitada elatisnõude või selle osa vastu põhistatud vastuväite makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul.

[RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]

(2) Võlgnik võib esitada elatisnõudele üksnes vastuväite selle kohta, et:

1) ta ei ole lapse vanem;

2) ta elab lapsega koos ja osaleb lapse ülalpidamises;

3) ta on täitnud oma ülalpidamiskohustust;

4) maksekäsu kiirmenetlus ei ole seaduse järgi lubatud;

5) aeg, millest alates elatise maksmist nõutakse, on määratud ebaõigesti;

6) elatise suurus on määratud ebaõigesti.

(3) [Kehtetu – RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]

(4) [Kehtetu – RT I 2005, 39, 308 – jõust. 01.01.2006]

(5) Võlgnikul on õigus esitada elatise maksmise võimatusele või piiratud võimalusele tuginev vastuväide üksnes juhul, kui ta ühtlasi esitab justiitsministri määrusega kehtestatud vormis andmed oma sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta ning lisab sellele vastavad tõendid.

(6) Kohus teatab avaldajale vastuväitest ja selle esitamise ajast. Kui vastuväide välistab täielikult või osaliselt elatisnõude rahuldamise maksekäsu kiirmenetluses, jätkub nõude lahendamine hagimenetluses, kui avaldaja ei ole soovinud sel juhul menetluse lõpetamist.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid