Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 640. Asja ettevalmistamine

(1) Pärast apellatsioonkaebuse menetlusse võtmist ringkonnakohus:

1) toimetab teistele menetlusosalistele kätte apellatsioonkaebuse ärakirja koos lisadega;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

2) lahendab poolte taotlused hagi tagamiseks või hagi tagamise tühistamiseks;

3) lahendab poolte taotlused kohtuotsuse viivitamata täitmiseks või täitmise peatamiseks;

4) selgitab, kas asja lahendamine on võimalik kokkuleppega või muul viisil eelmenetluses;

5) määrab menetlusosalise põhjendatud taotluse alusel ekspertiisi, nõuab dokumente ja korraldab vaatluse;

6) määrab kohtuistungi asja läbivaatamiseks, kui asja ei saa lahendada kohtuistungit pidamata;

7) annab vajaduse korral menetlusosalisele tähtaja ringkonnakohtu poolt vajalikuks peetud küsimusele vastamiseks või nõuab menetlusosaliselt vastuse täiendamist kohtu määratud tähtaja jooksul.

(2) Pärast apellatsioonkaebuse menetlusse võtmist valmistab asja lahendamise ette ringkonnakohtu koosseisu määratud liige sellise põhjalikkusega, et asja saaks kohtuistungi korraldamisel lahendada ühel kohtuistungil.

(3) Kohtukoosseisu liige lahendab üksinda menetlusosaliste taotlused asja ettevalmistamisel ja teeb asja arutamist ettevalmistavad või muud korraldavad määrused, muu hulgas määrab vajaduse korral apellatsioonkaebuse hinna. Tõendi vastuvõtmisest keeldumise otsustab kohtukoosseis.

(4) Kohtukoosseisu liige võib asja ettevalmistamiseks koguda ja uurida tõendeid, kui see on vajalik kohtuistungil asja arutamise lihtsustamiseks ja võib eeldada, et ülejäänud kohtukoosseis saab tõendi kogumise ja uurimise tulemust hinnata ka vahetult tõendi kogumisel ja uurimisel osalemata.

(5) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid