Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 708. Teistmisavalduse läbivaatamise ettevalmistamine

(1) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(2) Alama astme kohtulahendi peale esitatud teistmisavalduse lahendamiseks nõuab Riigikohus alama astme kohtult toimiku välja.

(3) Vastuvõetud avalduse ärakirja toimetab Riigikohus vastaspoolele kätte ja nõuab määratud tähtpäevaks kirjalikku vastust. Teistmisavaldust ei toimetata kätte ja vastust ei küsita samadel alustel kui kassatsioonkaebuse puhul.

(4) Vastaja peab märkima, kas ta on teistmisavaldusega nõus. Oma vastuväiteid peab vastaja põhistama ja esitama võimaluse korral nende kohta tõendid.

(5) Teistmine ei peata kohtulahendi täitmist. Riigikohus võib määrusega täitemenetluse peatada või lubada selle jätkamist üksnes tagatise vastu või tühistada täitetoimingu.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid