Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 619. Euroopa Liidu liikmesriigi kohtulahendi ja muu täitedokumendi tunnustamine

(1) Tsiviilasjas tehtud Euroopa Liidu liikmesriigi kohtulahendite ja muude täitedokumentide tunnustamisele ja täitmisele Eestis kohaldatakse käesolevas seadustikus sätestatut üksnes ulatuses, milles ei ole sätestatud teisiti välislepingus või järgmistes Euroopa Liidu määrustes:

1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1215/2012;

2) nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003;

3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta (ELT L 143, 30.04.2004, lk 15–39);

4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1896/2006;

5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2007;

6) nõukogu määrus (EÜ) nr 4/2009;

7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 606/2013 tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta (ELT L 181, 29.06.2013, lk 4–12);

[RT I, 31.12.2014, 1 – jõust. 10.01.2015] 

8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 650/2012;

[RT I, 10.03.2016, 2 – jõust. 20.03.2016] 

9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 655/2014.

[RT I, 26.06.2017, 17 – jõust. 06.07.2017] 

(2) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

(3) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid