Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 694. Riigikohtu otsuse jõustumine ja avaldamine

(1) Riigikohtu otsus edastatakse menetlusosalistele ja avaldatakse Riigikohtu veebilehel.

[RT I 2010, 19, 101 – jõust. 01.06.2010]

(2) Riigikohtu otsus ja kassatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumise määrus jõustuvad nende avalikult teatavakstegemise päeval ja nende peale ei saa edasi kaevata.

(3) Riigikohus teeb otsuse 30 päeva jooksul pärast asja arutamise viimast istungit või kirjalikus menetluses taotluste ja dokumentide esitamiseks ettenähtud tähtpäeva möödumist. Vajaduse korral võib määrusega avalikult teatavakstegemise tähtaega pikendada kuni 60 päevani.

[RT I, 19.03.2015, 1 – jõust. 29.03.2015]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid