Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 483. Avalduse lahendamine

(1) Kohus lahendab maksekäsu kiirmenetluse avalduse selle saamisest alates kümne tööpäeva jooksul.

[RT I, 29.06.2012, 3 – jõust. 01.01.2013]

(11) Maksekäsu kiirmenetlusele ei kohaldata käesolevas seadustikus menetluse peatamise kohta sätestatut.

[RT I 2009, 67, 460 – jõust. 01.01.2010]

(2) Kohus jätab maksekäsu kiirmenetluse avalduse määrusega rahuldamata, kui:

1) käesoleva seadustiku § 481 kohaselt ei ole maksekäsu kiirmenetlus lubatud;

[RT I 2009, 67, 460 – jõust. 01.01.2010]

2) avaldus ei vasta käesoleva seadustiku §-s 482 sätestatud nõuetele;

3) makseettepanekut ei ole õnnestunud võlgnikule mõistliku aja jooksul kätte toimetada ja seda ei saa avalikult kätte toimetada ning avaldaja on sõnaselgelt väljendanud soovi vastuväite esitamise korral menetlus lõpetada;

[RT I, 29.06.2012, 3 – jõust. 01.01.2013]

31) avaldaja ei teavita kohut talle käesoleva seadustiku § 3151 lõike 2 alusel määratud tähtaja jooksul kättetoimetamise tulemustest;

[RT I, 29.06.2012, 3 – jõust. 01.01.2013]

4) ilmnevad käesolevas seadustikus sätestatud menetluse peatumise alused.

[RT I 2009, 67, 460 – jõust. 01.01.2010]

(3) [Kehtetu – RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]

(4) Kui avalduses esineva puuduse saab ilmselt kõrvaldada, annab kohus avaldajale tähtaja puuduse kõrvaldamiseks.

(5) Maksekäsu avalduse rahuldamata jätmise määruse peale ei saa edasi kaevata. Avalduse rahuldamata jätmine ei piira avaldaja õigust esitada nõue hagimenetluses või maksekäsu kiirmenetluses.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(6) Kui kiirmenetluses taotletud makseettepaneku kättetoimetamisega võlgnikule oleks järgitud tähtaega või katkestatud või peatatud aegumine, loetaks avalduse rahuldamata jätmisel tähtaeg järgituks või aegumine katkenuks või peatunuks maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisest alates, kui asja lahendamist jätkatakse hagimenetluses või kui avaldaja esitab samas nõudes hagi 30 päeva jooksul maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldamata jätmise määruse kättetoimetamisest alates ja hagi toimetatakse kostjale kätte.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid