Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

Eesti Vabariigi jaoks siduvad välislepingud

Abielulahutuse ja kooselu lõpetamise tunnustamise konventsioon. – RT II 2002, 29, 135 (Haagi 1970. a abielulahutuste konventsioon)

Eesti Vabariigi ja EFTA riikide vaheline leping. – RT II 1997, 21, 101

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline leping õigusabi osutamise ja õigussuhete kohta tsiviil-, töö- ning kriminaalasjades. – RT II 1999, 4, 22 (Eesti-Poola õigusabileping)

Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vaheline investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping. – RT II 1993, 20, 45

Eesti Vabariigi ja Ukraina leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil- ning kriminaalasjades. – RT II 1995, 13, 63 (Eesti-Ukraina õigusabileping)

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades. – RT II 1993, 16, 27 (Eesti-Vene õigusabileping)

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ameerika Ühendriikide Valitsuse vaheline investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping. – RT II 1994, 20, 62

Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusabi ja õigussuhete leping. – RT II 1993, 6, 5 (Eesti-Läti-Leedu õigusabileping)

Euroopa energiaharta leping. – RT II 1998, 8, 18

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2010/C 83/02). – ELT 30.3.2010, C83/389

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon. – ELT, C-326/1 (ELTL)

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. – RT II 2010, 14, 54 (EIÕK)

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr 16. – RT II, 16.06.2017, 4

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt. – RT II 1994, 10, 11

Lapse õiguste konventsioon. – RT II 1996, 16, 56

Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon. – RT II 2001, 6, 33 (Haagi 1980. a lapseröövi konventsioon)

Laste hooldusõigust ja laste hooldusõiguse taastamist käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise Euroopa konventsioon. – RT II 2001, 5, 26

Lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsioon. – ELT C 334, 30.12.2005, lk 1–27 (Rooma konventsioon)

Rahvusvaheline laevade arestimise konventsioon. – RT II 2001, 9, 51

Riikide ja teiste riikide kodanike vaheliste investeerimisvaidluste lahendamise konventsioon. – RT II 2000, 26, 156

Riikidevahelises lapsendamises lastekaitseks tehtava koostöö konventsioon. – RT II 2001, 31, 157 (Haagi 1993. a lapsendamise konventsioon)

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kätteandmise konventsioon. – RT II 1996, 1, 1 (Haagi 1965. a dokumentide kättetoimetamise konventsioon)

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon – protokollid. – ELT L 147, 10.06.2009, lk 5–43 (Lugano II konventsioon)

Tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise konventsioon. – RT II 1996, 1, 2 (Haagi 1970. a tõendite kogumise konventsioon)

Täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsioon. – RT II, 15.11.2010, 2 (Haagi 2000. a täiskasvanute kaitse konventsioon)

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsioon. – RT II 2002, 20, 87 (Haagi 1996. a vanemliku vastutuse konventsioon)

Välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon. – RT II 1993, 21, 51 (New Yorgi konventsioon)

Välisriigist ülalpidamise taotlemise konventsioon. – RT II 1996, 39, 146 (New Yorgi ülalpidamiskohustuste konventsioon)

Ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon. – RT II 1996, 39, 147 (Haagi 1973. a ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise konventsioon)

Ülalpidamiskohustuste suhtes kohaldatavat õigust käsitlev protokoll. – ELT L 331, 16.12.2009, 19 (Haagi 2007. a protokoll)

Ülalpidamiskohustustele kohaldatava õiguse 1973. aasta 2. oktoobri Haagi konventsioon. – RT II 1999, 24, 140 (Haagi 1973. a ülalpidamiskohustustele kohaldatava õiguse konventsioon)

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. – RT II, 04.04.2012, 5


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin