Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

Pärast taasiseseisvumist vastuvõetud Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused ning korraldused

Vabariigi Valitsuse määrused

Justiitsministeeriumi põhimäärus. – RT I 1997, 1, 7; 29.12.2017, 55

Lepingulise esindaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäärad. – RT I 2008, 40, 235; 06.01.2015, 20

Rahvastikuregistri volitatud töötleja määramine. – RT III, 08.09.2015, 1.

Siseministeeriumi põhimäärus. – RT I, 05.06.2012, 4; 12.12.2017, 32

Töötasu alammäära kehtestamine. – RT I, 23.12.2017, 49

Justiitsministri määrused

Elatisnõudele vastuväite esitamise korral võlgniku sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta andmete esitamise vormi kehtestamine. – RTL 2005, 120, 1870; 31.12.2010, 46

Kohtu kinnistusosakonna kodukord. – RT I 2010, 44, 263; 23.12.2017, 9

Kohtu registriosakonna kodukord. – RT I, 28.12.2012, 10; 23.02.2018, 5

Kohtule dokumentide esitamise kord. – RTL 2006, 5, 77; 23.02.2018, 3

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord. – RTL 2005, 124, 1973; 13.02.2018, 9

Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi pidamise põhimäärus. – RT I, 07.08.2015, 17

Notariaadimäärustik. – RTL, 30.06.2009, 51, 751; 14.02.2018, 17

Pankrotihalduri toimikule ja pankrotimenetluses koostatavatele dokumentidele esitatavad nõuded. – RTL 2010, 1, 5; 28.05.2013, 3

Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord. – RT I, 06.12.2013, 4; 06.03.2015, 37

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus. – RTL 2007, 36, 627; RT I, 28.03.2015, 11

Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasude ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasude piirmäärad. – RTL 2009, 8, 81; RT I, 31.12.2010, 51

Võlgade ümberkujundamise menetluses nõustaja tasu ja tasu piirmäärad ning hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord. – RT I, 08.04.2011, 1

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta. – RTL 1998, 354/355, 1493; 23.12.2017, 2

Peaministri korraldused

Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad. – RT III, 29.11.2016, 2

Rahandusministri määrused

Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord. – RT I 2010, 76, 584

Regionaalministri määrused

Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord. RTL 2005, 13, 115; 17.11.2017, 60

Sotsiaalkaitseministri määrused

Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja Sotsiaalkindlustusameti kogutavate dokumentide loetelu. – RT I, 29.12.2016, 29; 31.01.2018, 3


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin