Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

Pärast taasiseseisvumist Eesti Vabariigi Riigikogu vastuvõetud seadused

Abieluvararegistri seadus. – RT I 1995, 87, 1540; 04.07.2017, 76 (AVRS)

Advokatuuriseadus. – RT I 2001, 36, 201; 20.04.2017, 4 (AdvS)

Alaealise mõjutusvahendite seadus. – RT I 1998, 17, 264; 01.01.2017, 4 (AMVS)

Ametiühingute seadus. – RT I 2000, 57, 372; 28.04.2017, 4 (AÜS)

Asjaõigusseadus. – RT I 1993, 39, 590; 25.01.2017, 5 (AÕS)

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus. – RT I 1993, 72, 1021; 25.01.2017, 6 (AÕSRS)

Avaliku teabe seadus. – RT I 2000, 92, 597; 04.01.2017, 11 (AvTS)

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus. – RT I, 25.10.2016, 1 (EUTS)

Eesti Vabariigi haridusseadus. − RT 1992, 12, 192; 22.01.2018, 4 (HaS)

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus. – RT 1991, 21, 257; 04.07.2017, 57 (ORAS)

Eesti Vabariigi põhiseadus. – RT 1992, 26, 349; 15.05.2015, 2 (PS)

Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks. – RT I, 15.05.2015, 1

Eesti Vabariigi ühistuseadus. – RT 1992, 36, 47; RT I 2002, 3, 6

Ehitusseadustik. – RT I, 05.03.2015, 1; RT I, 03.03.2017, 2 (EhS)

Erakonnaseadus. – RT I 1994, 40, 654; 12.07.2014, 39 (EKS)

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 „Euroopa majandushuviühingu kohta” rakendamise seadus. – RT I 2000, 53, 342; 21.06.2014, 22 (EMHÜS)

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seadus. – RT I 2005, 71, 543; 21.06.2014, 23 (SCEPS)

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 „Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seadus. – RT I 2004, 81, 543; RT I, 21.06.2014, 24 (SEPS)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 „Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta“ rakendamise seadus. – RT 2008, 25, 164; 04.07.2017, 16 (ETKRS)

Euroopa Parlamendi valimise seadus. – RT I 2003, 4, 22; 04.07.2017, 89 (EPVS)

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus. – RT I, 19.03.2015, 3; 26.06.2017, 5 (FELS)

Halduskohtumenetluse seadustik. – RT I, 23.02.2011, 3; 28.11.2017, 3 (HKMS)

Halduskoostöö seadus. – RT I 2003, 20, 17; 04.07.2017, 18 (HKTS)

Haldusmenetluse seadus. – RT I 2001, 58, 354; 28.12.2017, 21 (HMS)

Hooneühistuseadus. – RT I 2004, 53, 368; RT I, 13.03.2014, 87 (HÜS)

Isikuandmete kaitse seadus. – RT I 2007, 24, 127; 06.01.2016, 10 (IKS)

Isikut tõendavate dokumentide seadus. – RT I 1999, 25, 365; 22.03.2017, 3 (ITDS)

Karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus. – RT I 2008, 28, 180

Karistusseadustik. – RT I 2001, 61, 364; 30.12.2017, 29 (KarS)

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine). – RT I, 05.12.2017, 1

Kasuliku mudeli seadus. − RT I 1994, 25, 407; 12.07.2014, 58 (KasMS)

Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308; 28.12.2011, 4 (KaMS)

Kindlustustegevuse seadus. – RT I 2004, 90, 616; 17.11.2017, 49 (KindlTS)

Kinnisasja sundvõõrandamise seadus. – RT I 1995, 30, 380; 25.01.2017, 8 (KASVS)

Kinnistusraamatuseadus. – RT I 1993, 65, 922; 09.05.2017, 10 (KRS)

Kirikute ja koguduste seadus. − RT I 2002, 24, 135; 30.12.2017, 16 (KiKoS)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. – RT I 1993, 37, 558; 04.07.2017, 22 (KOKS)

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus. – RT I 2002, 36, 220; 17.11.2017, 7 (KOVVS)

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus. – RT I, 22.01.2016, 7

Kohtuekspertiisiseadus. – RT I 2001, 53, 309; 30.12.2015, 21 (KES)

Kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. – RT I, 04.07.2012, 1

Kohtute seadus. – RT I 2002, 64, 390; 28.12.2017, 16 (KS)

Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. – RT I, 22.06.2016, 21

Kohtutäituri seadus. – RT I 2009, 68, 463; 30.12.2017, 17 (KTS)

Kommertspandiseadus. – RT I 1996, 45, 848; 09.05.2017, 13 (KomPS)

Konsulaarseadus. – RT I 2009, 29, 175; 12.03.2015, 27 (KonS)

Kooseluseadus. – RT I, 16.10.2014, 1 (KooS)

Korrakaitseseadus. – RT I, 22.03.2011, 4; 02.12.2016, 6 (KorS)

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. – RT I, 13.03.2014, 3; 09.05.2017, 15 (KrtS)

Korteriomandiseadus. – RT I 1994, 28, 426; 2000, 92, 601.

Korteriomandiseadus. – RT I 2000, 92, 601; 13.03.2014, 109 (KOS)

Korteriühistuseadus. – RT I 1995, 61, 1025; 13.03.2014, 110 (KÜS)

Krediidiasutuste seadus. – RT I 1999, 23, 349; 30.12.2017, 31 (KAS)

Kriminaalmenetluse seadustik. – RT I 2003, 27, 166; 05.12.2017, 8 (KrMS)

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus. – RT I, 07.01.2010, 1, 2; 28.12.2017, 11 (KRAPS)

Laeva asjaõigusseadus. – RT I 1998, 30, 409; 29.06.2014, 109 (LAÕS)

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus. – RT I 1998, 23, 321; 09.05.2017, 17 (LaevaRS)

Lastekaitseseadus. – RT I , 06.12.2014, 1; 28.11.2017, 19 (LasteKS)

Lepitusseadus. – RT I 2009, 59, 385 (LepS)

Liikluskindlustuse seadus. – RT I, 11.04.2014, 1; 04.07.2017, 127 (LKindlS)

Liiklusseadus. – RT I 2010, 44, 261; 20.12.2017, 5 (LS)

Maakatastriseadus. – RT I 1994, 74, 1324; 05.01.2018, 2 (MaaKatS)

Maareformi seadus. – RT 1991, 34, 426; RT I, 04.07.2017, 47 (MaaRS)

Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus. – RT I, 12.01.2010, 2, 3; 07.12.2017, 3 (MERAS)

Maksukorralduse seadus. – RT I 2002, 26, 150; 28.12.2017, 37 (MKS)

Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus. – RT I 1998, 108, 1783; 12.07.2014, 99 (MTKS)

Mittetulundusühingute seadus. – RT I 1996, 42, 811; 09.05.2017, 21 (MTÜS)

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus. – RT I 2003, 26, 160; 04.12.2017, 85 (NETS)

Nimeseadus. – RT I 2005, 1, 1; 30.12.2017, 13 (NS)

Notari distsiplinaarvastutuse seadus. – RT I 1995, 75, 1322; 14.03.2011, 26 (NotDVS)

Notari tasu seadus. – RT I 1996, 23, 456; 09.05.2017, 27 (NotTS)

Notariaadiseadus. – RT I 2000, 104, 684; 09.05.2017, 25 (NotS)

Pankrotiseadus. – RT I 2003, 17, 95; 26.06.2017, 29 (PankrS)

Patendiseadus. – RT I 1994, 25, 406; 12.07.2014, 105 (PatS)

Perekonnaseadus. – RT I 1994, 75, 1326

Perekonnaseadus. – RT I 2009, 60, 395; 09.05.2017, 29 (PKS)

Perekonnaseisutoimingute seadus. – RT I 2009, 30, 177; 30.12.2017, 6 (PKTS)

Psühhiaatrilise abi seadus. – RT I 1997, 16, 260; 30.12.2015, 88 (PsAS)

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. – RT I 2002, 29, 174; 26.06.2017, 61 (PSJKS)

Pärimisseadus. – RT I 1996, 38, 752; 2008, 7, 52

Pärimisseadus. – RT I 2008, 7, 52; 10.03.2016, 16 (PärS)

Pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. – RT I, 10.03.2016, 2

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. – RT I 2008, 3, 21; 17.11.2017, 38

Rahvastikuregistri seadus. – RT I 2000, 50, 317; 30.12.2017, 11 (RRS)

Rahvusvahelise eraõiguse seadus. – RT I 2002, 35, 217; 26.06.2017, 31 (REÕS)

Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus. – RT I 1998, 107, 1766; 20.02.2015, 11

Riigi õigusabi seadus. – RT I 2004, 56, 403; 28.11.2017, 8 (RÕS)

Riigilõivuseadus. – RT I, 30.12.2014, 1; 07.03.2018, 3 (RLS)

Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus. – RT I, 29.06.2012, 3

Riigivaraseadus. – RT I 2009, 57, 381; 22.01.2018, 9 (RVS)

Riigivastutuse seadus. – RT I 2001, 47, 260; 17.12.2015, 76 (RVastS)

Saneerimisseadus. – RT I 2008, 53, 296; 26.06.2017, 35 (SanS)

Seadus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu kohta. – RT I 1991, 25, 308

Sihtasutuste seadus. – RT I 1995, 92, 1995; 09.05.2017, 34 (SAS)

Sotsiaalhoolekande seadus. – RT I, 30.12.2015, 5; 28.12.2017, 66 (SHS)

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus. – RT I, 21.12.2016, 2

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus. – RT I 30.12.2015, 3 (SÜS)

Surma põhjuse tuvastamise seadus. – RT I 2005, 24, 179; 26.02.2015, 14 (SPTS)

Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus. – RT I 20.11.2014, 1 (SKHS)

Tsiviilkohtumenetluse seadustik. – RT I 1998, 43/45, 666; 2005, 39, 308

Tsiviilkohtumenetluse seadustik. – RT I 2005, 26, 197; 04.07.2017, 31 (TsMS)

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine). – RT I, 26.06.2017, 17

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus. – RT I, 12.03.2015, 5

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus. – RT I 2005, 39, 308; 26.06.2017, 63 (TsMSRS)

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. – RT I, 31.12.2014, 1

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus. – RT I 2009, 67, 460

Tsiviilkohtupidamise seadustik. – RT I 1993, 31/32, 538; 1998, 43/45, 666 (TsKPS)

Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 1994, 53, 889

Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 2002, 35, 216; 20.04.2017, 21 (TsÜS)

Tulundusühistuseadus. – RT I 2002, 3, 6; 20.04.2017, 22 (TÜS)

Tõestamisseadus. – RT I 2001, 93, 564; 10.03.2016, 14 (TõS)

Täitemenetluse seadustik. – RT I 1993, 49, 693; 2005, 39, 308

Täitemenetluse seadustik. – RT I 2005, 27, 198; 30.12.2017, 19 (TMS)

Tööstusdisaini kaitse seadus. – RT I 1997, 87, 1466; 12.07.2014, 147 (TDKS)

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus. – RT I 2003, 18, 98; 28.12.2011, 46 (TÕAS)

Töötuskindlustuse seadus. – RT I 2001, 59, 359; 07.07.2017, 33 (TKindlS)

Töövaidluse lahendamise seadus. – RT I, 04.07.2017, 3; 28.12.2017, 18 (TvLS)

Vabariigi Valitsuse seadus. – RT I 1995, 94, 1628; 28.12.2017, 19 (VVS)

Vandetõlgi seadus. – RT I, 23.12.2013, 1; 07.07.2015, 19 (VTS)

Vangistusseadus. – RT I 2000, 58, 376; 09.03.2018, 19 (VangS)

Võlaõigusseadus. – RT I 2001, 81, 487; 31.12.2017, 8 (VÕS)

Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus. – RT I 2002, 53, 336; 11.03.2016, 9 (VÕSRS)

Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus. – RT I, 06.12.2010, 1; 31.01.2014, 8 (VÕVS)

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus. – RT I 2006, 2, 3; 28.11.2017, 32 (VRKS)

Väärteomenetluse seadustik. – RT I 2002, 50, 313; 30.12.2017, 22 (VTMS)

Väärtpaberite registri pidamise seadus. – RT I 2000, 57, 373; 30.12.2017, 33 (EVKS)

Väärtpaberituru seadus. – RT I 2001, 89, 532; 30.12.2017, 43 (VPTS)

Äriseadustik. – RT I 1995, 26, 355; 17.11.2017, 22 (ÄS)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin