Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 550. Hagita perekonnaasjad

(1) Hagita menetluses lahendatakse järgmised perekonnaasjad:

1) alaealisele isikule eestkostja määramine;

11) alaealise isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamine;

[RT I, 22.01.2016, 7 – jõust. 01.02.2016]

2) vanema õiguste määramine lapse suhtes, muu hulgas vanemalt vanema õiguste äravõtmine, ja lapsega suhtlemise korraldamine (hooldusõiguse asjad);

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

3) lapsendamine;

4) alaealise teovõime laiendamine;

5) isikust põlvnemise tuvastamine ja vanema kande vaidlustamine pärast isiku surma;

6) nõusoleku andmine lapse või eestkostetava nimel tehingu tegemiseks;

61) lapse tagastamise otsustamine lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvahelise konventsiooni (RT II 2001, 6, 33) alusel;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

7) muud seadusega kohtu pädevusse antud perekonnaasjad, mida ei saa lahendada hagimenetluses.

(2) Vanema õiguste määramise lapse suhtes ja lapsega suhtlemise korraldamise võib kohus lahendada ka hagimenetluses, kui seda nõutakse koos abielu lahutamisega või elatise väljamõistmise hagimenetluses.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(3) Hagita perekonnaasjas tehtud määrused kuuluvad täitmisele alates jõustumisest, kui seadusest ei tulene teisiti.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid