Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 481. Maksekäsu kiirmenetluse eeldused

(1) Teise isiku vastu esitatud eraõigussuhtest tuleneva kindla rahasumma maksmise nõude lahendab kohus avalduse alusel maksekäsu kiirmenetluses. See ei piira avaldaja õigust esitada nõue hagimenetluses, kuid mitte samaaegselt maksekäsu kiirmenetlusega.

(11) Maksekäsu kiirmenetlust ei kohaldata lepinguvälistele nõuetele, välja arvatud:

1) liikluskindlustuse seaduse §-dest 53–57 tulenevad nõuded;

[RT I, 11.04.2014, 1 – jõust. 01.10.2014]

2) nõuded, mille kohta on võlgnik andnud võlatunnistuse või mille kohta on sõlmitud muu täitmiseks kohustav kokkulepe;

3) [kehtetu – RT I, 13.03.2014, 3 – jõust. 23.03.2014]

(2) Maksekäsu kiirmenetlust ei toimu, kui:

1) nõue ei ole avalduse esitamise ajal veel sissenõutav, välja arvatud käesoleva seadustiku §-s 367 nimetatud viivisenõuded või kui nõude esitamine sõltub vastastikuse kohustuse täitmisest ja kohustus ei ole veel täidetud;

[RT I 2006, 61, 457 – jõust. 01.01.2007]

2) [kehtetu – RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]

3) nõude esemeks on mittevaralise kahju hüvitamine;

4) nõue esitatakse pankrotivõlgniku vastu;

5) nõue, mis on esitatud mitme võlgniku vastu, ei tulene samast alusest või kohustusest.

[RT I, 29.06.2012, 3 – jõust. 01.01.2013]

(21) Maksekäsu kiirmenetlust ei kohaldata kõrvalnõuetele ulatuses, mis ületab põhinõuet.

[RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]

(22) Maksekäsu kiirmenetlust ei toimu nõuete puhul, mille summa ületab 6400 eurot. See summa hõlmab nii põhi- kui ka kõrvalnõudeid.

[RT I 2010, 22, 108 – jõust. 01.01.2011]

(23) Maksekäsu kiirmenetlust ei kohaldata tarbijalepingust tuleneva nõude suhtes, kui:

1) tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr ületab võlaõigusseaduse § 4062 lõikes 1 sätestatud krediidi kulukuse määra ülempiiri;

2) tarbijaga kokkulepitud viivisemäär ületab kolmekordset võlaõigusseaduse § 113 lõike 1 teises lauses sätestatud viivisemäära.

[RT I, 26.06.2017, 17 – jõust. 01.01.2018]

(3) Elatisnõudeid võib maksekäsu kiirmenetluses esitada üksnes käesoleva peatüki 2. jaos sätestatud erisusi järgides.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid